Tải

Cam kết của welvie để bảo vệ quyền riêng tư của bạn

Công ty hỗ trợ quyết định hàng đầu của quốc gia

Welvie cam kết bảo vệ sự riêng tư của người dùng sản phẩm của chúng tôi. Để kết thúc, chúng tôi đã thiết lập chính sách bảo mật này để mô tả cách chúng tôi có thể thu thập, sử tiết lộ thông tin chúng tôi nhận được trong khi bạn đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Khi bạn sử dụng Welvie, bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản và thực hành được mô tả trong Chính sách bảo mật này đối với bất kỳ thông tin nào chúng tôi có được trong quá trình sử dụng sản phẩm Welvie, bao gồm thông tin cá nhân hoặc sức khỏe của quý Dưới đây.

Chính sách bảo mật này mô tả:

  • Những loại thông tin cá nhân hoặc thông tin sức khỏe nào mà chúng tôi có thể thu thập
  • Làm thế nào và lý do tại sao chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm mô tả "cookies"
  • Cách chúng tôi có thể sử dụng, tổng hợp hoặc tiết lộ các loại thông tin khác nhau mà chúng tôi nhận được từ sử dụng của bạn của Welvie
  • Cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân và sức khỏe của bạn
  • Sự lựa chọn quyền riêng tư của bạn là như một người tham gia Welvie

Định nghĩa

Tham khảo "Welvie" có nghĩa là "Welvie, LLC", bao gồm bất kỳ công ty nào rằng Welvie điều khiển. Welvie có thể chia sẻ thông tin giữa các công ty con mà sở hữu hoặc kiểm soát, nhưng thông tin đó sẽ được bảo vệ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

Tham chiếu đến "bạn" có nghĩa là bạn, người dùng được chỉ định hoặc người được ủy quyền của bạn hành động thay mặt bạn.

Tham khảo "thông tin cá nhân" có thể bao gồm tên, địa chỉ e-mail, thành phố nhà nước cư trú, kế hoạch y tế hoặc hãng bảo hiểm, kế hoạch thuê bao hoặc thành viên số, tuổi, và một số thông tin nhân khẩu học khác.

Tham khảo "thông tin sức khỏe" nghĩa là thông tin tự báo cáo mô tả tình trạng thể chất hoặc sức khỏe, điều kiện có thể liên quan đến bạn, và phương pháp điều trị hoặc thủ tục mà bạn quan tâm.

Tham khảo "thông tin sức khỏe được bảo vệ" có nghĩa là thông tin sức khỏe được bảo vệ bởi quy tắc bảo mật HIPAA theo định nghĩa của bộ phận Hoa Kỳ Dịch vụ y tế và con người (45 CFR 160,103).

Đăng ký và truy cập

Bạn có thể có quyền truy cập vào Welvie thông qua các phương thức truy cập khác nhau (ví dụ: Sức khỏe của bạn Trang web của chương trình hoặc trực tiếp thông qua URL của chúng tôi) sau quá trình đăng ký ban đầu thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu một số thông tin nhất định như một phần của đăng ký người dùng, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail và ngày sinh của bạn. Tại thời điểm bạn đăng ký, bạn được chỉ định một tài khoản cá nhân để sử dụng và truy cập độc quyền của bạn. Chỉ có em với tư cách là người dùng được chỉ định của tài khoản Welvie, có thể cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản. Welvie không chịu trách nhiệm về thông tin mà bên thứ ba có được đối với người mà bạn đã cho phép truy cập vào tài khoản của mình.

Thông tin chúng tôi nhận được trực tiếp và gián tiếp từ bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm, có thể được sử dụng bởi Welvie để xác định các loại thông tin, trong đó có thể được lâm sàng thông tin liên quan và cá nhân hoá cho kinh nghiệm Welvie của bạn.

Sản phẩm của welvie dành cho người lớn

Sản phẩm của welvie chỉ dành cho người lớn sử dụng. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể sử dụng Welvie cho trẻ vị thành niên. Phụ huynh hoặc người giám hộ có trách nhiệm cung cấp giám sát việc sử dụng Welvie của trẻ vị thành niên. Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm hoàn toàn để đảm bảo rằng thông tin đăng nhập của bạn được giữ an toàn và thông tin trình là chính xác. Phụ huynh hoặc người giám hộ cũng có trách nhiệm hoàn toàn việc giải thích và sử dụng bất kỳ thông tin hoặc đề nghị cung cấp thông qua Welvie cho trẻ vị thành niên.

"Cookies" và cách chúng được sử dụng

Để cung cấp thông tin cá nhân và lâm sàng có liên quan đến người tham gia Welvie, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin có thể bao gồm hoặc thông tin sức khỏe. Welvie cũng sử dụng "cookies" để làm cho việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi được sắp xếp hợp lý hơn và có liên quan riêng. Máy tính của bạn sẽ nhận được một chữ ký hoặc "cookie" khi bạn nhập vào nền tảng Welvie. Thông tin thu thập được bởi Cookies (i) giúp Welvie tự động tạo ra nội dung trên các trang sản phẩm của chúng tôi, (II) cho phép Welvie theo thống kê giám sát bao nhiêu người đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi, và (III) giúp Welvie xác định cho những mục đích những hành động này đang được thực hiện.

Welvie thu thập thông tin không cá nhân về việc bạn sử dụng sản phẩm Welvie thông qua sử dụng cookie. Ví dụ, Welvie có thể sử dụng thông tin cookie để tạo điều kiện đăng nhập của bạn, như Aides điều hướng, như phiên giờ hoặc để xác định sự phổ biến nội dung nhất định. Chúng tôi không theo dõi hoạt động của bạn bên ngoài nền tảng của chúng tôi.

Bạn có thể đặt trình duyệt của mình từ chối cookie của chúng tôi, nhưng nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ hạn chế tính hữu dụng của sản phẩm Welvie.

Làm thế nào để Welvie sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Welvie có thể thu thập thông tin cá nhân và thông tin sức khỏe khi bạn đăng nhập vào Welvie, hoặc điều hướng thông qua sản phẩm của chúng tôi. Welvie sử dụng thông tin đó để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở các cá thông tin liên quan mà bạn có thể quan tâm. Welvie có thể tiết lộ cá nhân của bạn Thông tin cho các nhà cung cấp và/hoặc các bên thứ ba mà Welvie đã ký hợp đồng với thực hiện các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn việc phân phối phần thưởng/ưu đãi và khảo sát.

Ngoài ra, theo yêu cầu của chương trình sức khỏe của quý vị, Welvie có thể tiết lộ cho tham gia hoặc ghi danh vào một số chương trình hoặc đề xuất được cung cấp bởi Kế hoạch hoặc kế hoạch tài trợ thông qua các sản phẩm Welvie.

Welvie cũng có thể kết hợp, trong một định dạng không nhận dạng được, thông tin cá nhân và sức khỏe bạn cung cấp thông tin sức khỏe từ những người dùng khác để tạo "dữ liệu tổng hợp". Dữ liệu tổng hợp này có thể được tiết lộ cho tài trợ kế hoạch hoặc chương trình y tế, các nhà cung và các bên thứ ba khác liên kết với tài trợ kế hoạch hoặc chương trình sức khỏe. Tổng dữ liệu không chứa bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để liên lạc hoặc xác Bạn. Sau khi ủy quyền hoặc yêu cầu của nhà tài trợ kế hoạch hoặc kế hoạch y tế, Welvie có gửi thông tin sức khỏe cá nhân của quý Thông tin y tế tuân theo thỏa thuận liên kết kinh doanh, để lập kế hoạch tài trợ, kế hoạch y Các chi nhánh được phê duyệt của họ để phân tích xu hướng sức khỏe và hiệu Chương trình.

HIPAA bảo mật

Trong phạm vi Welvie thu thập "bảo vệ thông tin y tế" như được định nghĩa trong quy tắc bảo mật HIPAA, chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện để sử dụng và tiết lộ các thông tin như được thành lập bởi HIPAA, công nghệ thông tin y tế cho kinh tế và Đạo luật sức khỏe lâm sàng (đạo luật HITECH) như là một phần của đạo luật phục hồi và tái đầu tư của Mỹ 2009, thông báo về thực tiễn bảo mật được thiết lập bởi chương trình y tế của bạn, và bất kỳ thỏa thuận liên kết kinh doanh hiện hành nào.

Liên hệ với bạn bởi E mail và cách bạn có thể chọn không tham gia

Welvie có khả năng sử dụng thông tin cá nhân hoặc sức khỏe mà bạn cung cấp gửi cho bạn e-mail hoặc thư điện tử được cá nhân hóa dựa trên sự sử dụng và sở thích của bạn Mẫu. Sự chấp nhận của bạn về chính sách bảo mật này cho phép Welvie gửi bạn những e-mail. Nếu bạn quyết định, sau khi nhận được e-mail hoặc tin nhắn điện tử mà bạn không muốn nhận chúng, sau đó bạn có thể "opt-out" bằng cách làm theo các hướng dẫn trên e-mail hoặc thông tin liên lạc điện tử khác mà bạn nhận được từ Welvie.

Truy cập khác vào thông tin của bạn

Welvie hoạt động và bảo trì nhà thầu đôi khi có giới hạn truy cập vào cá nhân và thông tin sức khỏe của người sử dụng trong quá trình cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ để Welvie. Các nhà thầu bao gồm các nhà cung cấp và nhà cung cấp cho Welvie công nghệ, Dịch vụ và/hoặc nội dung liên quan đến hoạt động và bảo trì tốt hơn của sản phẩm Welvie. Truy cập thông tin cá nhân và sức khỏe của các nhà thầu này được giới hạn trong các thông tin cần thiết hợp lý cho nhà thầu để thực hiện chức năng hạn chế của nó cho Welvie. Chúng tôi cũng yêu cầu các hoạt động của chúng tôi và nhà thầu bảo trì: 1) bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân và sức khỏe của quý Thông tin phù hợp với chính sách bảo mật này, và, 2) không sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân và sức khỏe cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp cho chúng tôi sản phẩm Dịch vụ hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Trong một số trường hợp giới hạn phát hành thông tin cá nhân hoặc sức khỏe Thông tin có thể bị bắt buộc về mặt pháp lý để đáp lại (i) lệnh tòa, bảo đảm tìm kiếm, hoặc hành động pháp lý khác, (II) trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bạn hoặc người khác; hoặc (III) trong kết nối với một giao dịch của công ty hoặc tiến trình dẫn đến việc chuyển giao tài sản hoặc dòng kinh doanh liên quan dữ liệu đó.

Trang web của bên thứ ba

Một số nội dung và dịch vụ cung cấp cho bạn thông qua Welvie hoặc liên kết đến thông qua các URL Welvie được lưu trữ và điều hành bởi một công ty khác hơn Welvie. Welvie không không tiết lộ thông tin cá nhân hoặc sức khỏe của bạn cho các trang web của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, nhưng bạn nên biết rằng bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ một khi bạn truy cập vào các trang web khác không phải là tùy thuộc vào chính sách bảo mật này. Giày welvie không chịu trách nhiệm đối với các thực hành bảo mật của bên thứ ba Trang web. Bạn nên đánh giá chính sách bảo mật được đăng trên mỗi trang web để hiểu Trang web của bên thứ ba đó thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý Thông tin sức khỏe cá nhân. Welvie làm cho một nỗ lực để làm cho nó rõ ràng cho bạn khi bạn rời khỏi sản phẩm của chúng tôi và nhập vào trang web của bên thứ ba, hoặc bằng cách yêu cầu bạn bấm vào một liên kết hoặc bằng cách thông báo cho bạn rằng bạn đang rời khỏi sản phẩm của chúng tôi.

Rà soát và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn

Welvie cho phép bạn sửa chữa, Cập Nhật hoặc đánh giá thông tin cá nhân mà bạn đã gửi để sử dụng với các sản phẩm Welvie. Để thực hiện việc này, chỉ cần truy cập tài khoản của bạn Trang cài đặt và các chức năng dễ sử dụng sẽ cho bạn thấy cách sửa, Cập Nhật hoặc đánh giá thông tin của bạn.

Kết thúc truy cập thông qua tài khoản Welvie của bạn

Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân và sức khỏe của bạn khỏi cơ sở dữ liệu phương tiện dễ tìm kiếm khác theo yêu cầu bằng văn. Loại bỏ khỏi hoạt động của chúng tôi cơ sở dữ liệu cũng sẽ chấm dứt truy cập của bạn để Welvie và hiển thị các cá nhân của bạn Thông tin y tế thông qua tài khoản của bạn.

Để xóa dữ liệu cá nhân của bạn và chấm dứt tài khoản đang hoạt động của bạn, bạn sẽ cần thiết để gửi một tuyên bố đã ký, bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail của bạn và ngày sinh, đến địa chỉ dưới đây cho phép Welvie để đóng tài khoản hoạt động của bạn. Khi nhận được yêu cầu của bạn, thông tin sức khỏe cá nhân của bạn sẽ không còn Hiển thị cho bạn. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua e-mail sau khi yêu cầu của bạn đã được xử lý.

Giới hạn về loại bỏ hoặc sửa đổi thông tin

Sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, thông tin cá nhân hoặc sức khỏe của bạn sẽ không thể truy cập cho bạn hoặc ai đó sử dụng tài khoản của bạn qua Internet, Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng thông tin này có thể được giữ lại trong phương tiện sao lưu. Giày welvie sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sức khỏe nào có thể được lưu phương tiện sao lưu, trừ khi được mô tả trong chính sách bảo mật này hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Khả năng sửa chữa, Cập Nhật hoặc xóa thông tin cá nhân đã được cung cấp trước đó hoặc thông tin sức khỏe chỉ bao gồm các thông tin trong việc kiểm soát hợp lý của Welvie.

Bảo mật thông tin

Mặc dù một nỗ lực được thực hiện để bảo đảm trực tuyến và điện tử duy trì cá và thông tin sức khỏe, luôn có một số rủi ro mà bên thứ ba không được phép có thể tìm thấy một cách để ngăn chặn hoặc thỏa hiệp hệ thống an ninh của chúng tôi hoặc thông tin chặn truyền qua Internet. Welvie sử dụng các thủ tục an ninh điện tử, như tường lửa và mật khẩu, để bảo vệ dữ liệu được tổ chức trong các máy chủ của chúng tôi không được phép Truy cập. An ninh vật lý được cung cấp bằng cách duy trì máy chủ của chúng tôi trong cơ sở được bảo vệ khỏi những truy cập trái phép bằng cách gởi mã, thẻ chìa khóa, hoặc mục khóa phím.

Thay đổi chính sách bảo mật Welvie

Welvie có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm, hoặc loại bỏ các phần của quyền riêng tư này Chính sách, hoặc bất kỳ chính sách bổ sung nào của nó, bất cứ lúc nào. Welvie sẽ đăng một sửa đổi Chính sách bảo mật trên trang web của chúng tôi để mô tả bất kỳ thay đổi tài liệu. Tiếp tục sử dụng Các sản phẩm Welvie của bạn sẽ cho biết chấp nhận những thay đổi như vậy. Bạn có thể tất nhiên chọn chỉ đơn giản là ngừng sử dụng sản phẩm Welvie bất cứ lúc nào. XIN LƯU Ý RẰNG NHỮNG THAY ĐỔI TRONG THÔNG BÁO CỦA CHƯƠNG TRÌNH VỀ THỰC TIỄN BẢO MẬT VÀ SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN SỨC KHỎE ĐƯỢC BẢO VỆ THEO KẾ HOẠCH TÀI TRỢ HOẶC CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE CỦA THÔNG BÁO VỀ THỰC TIỄN BẢO MẬT KHÔNG ĐƯỢC TRUYỀN ĐẠT CHO BẠN THÔNG QUA CỔNG THÔNG TIN NÀY HOẶC QUYỀN RIÊNG TƯ Chính sách.

Vui lòng thoát khỏi Welvie ngay lập tức nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của bảo mật này Chính sách sửa đổi.

Các câu hỏi hoặc thư từ liên quan đến chính sách bảo mật này có thể được gửi đến:

Giám đốc điều hành
Welvie
1277 Điều trị Blvd, Ste 800
Lạch Walnut, CA 94597

Cập nhật lần cuối: January 28, 2023.

© Bản quyền 2024. Welvie Mọi quyền được bảo lưu.